دفتر ازدواج وطلاق شرعی آنلاین

سایت همسر یابی دائمی و موقت (صیغه) در کشورهایی اروپایی, آمریکایی و سرارسر جهان

تعرفه ها

دریافت تعرفه هم برای اداره سایت وتامین هزینه هاست وهم برای جلوگیری از حضور افراد بی هدف.

  • حق عضویت سالیانه مبلغ  50€ عضویت برای کشورهای افغانستان، ایران، پاکستان وترکیه رایگان است.
  • معرفی برای ازدواج موقت 50 €
  • معرفی برای ازدواج دایم 100 €
  • برای صدور هر نوع گواهی 50 €
  • برای طلاق توافقی 100 €
  • برای طلاق یک طرفه 500 €
  • برای معرفی محلل 500 €
  • عقد موقت 50 €
  • عقد دایم 100 €